• Danışma Hattı
  • +90 850 260 12 12

Site Hakkında

Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUSUSUNDA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde -1 TARAFLAR

Bir tarafta VAKIF TUR ULUSLARARASI TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ( Bundan sonra “Mezarhizmetleri ” olarak anılacaktır.)yi temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile diğer tarafta …………………………………………………………… (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu anlaşmaya varılmıştır. Mezarhizmetleri ve SATICI bireysel olarak “Taraf” ya da toplu olarak “Taraflar” olarak anılabilir. mezarhizmetleri.com internet sitesi üzerinden üyelik oluşturan ve alışveriş yapan kişiler ALICI olarak anılacaktır.

 

Madde-2 KONUSU

Bu sözleşmenin konusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve mevzuatı doğrultusunda, Mezarhizmetleri ile anlaşma sağlayan SATICI tarafından, Mezarhizmetleri ’ nun internet sitesi olan mezarhizmetleri.com üzerinden ALICI kişiler tarafından paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasıdır.

 

Madde-3 Gizlilik Hükümleri

 

A- Satıcı, İş bu EK-5 sözleşme kapsamında veya ana sözleşme ile bağlantılı olarak aldığı tüm gizli ve kişisel verilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli tüm önlemleri alır:

  1. Muhafaza edileceği,
  2. Bu verileri işlenme amacı dışında kullanılmayacağı,
  3. Yetkisiz personelle paylaşılmayacağı,
  4. Yasal koşulları oluşmadan üçüncü kişilere aktarılmayacağı ve açıklanmayacağı,
  5. Veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterileceği,
  6. Bu verilerin kanuna aykırı olarak işlendiğini tespit edilmesi halinde bu durumu vakit geçirmeden Mezarhizmetleri temsilcisi veya irtibat kişisine bildirileceği önlemlerini alır.

B- SATICI, iş bu sözleşme kapsamında elde etmiş olduğu bütün kişisel verileri Mezarhizmetleri ’ nun yazılı izni olmadan kanunen yahut şirket menfaati gereği paylaşılması zorunlu kurum, kuruluş ve kişiler haricinde hiçbir kişi ve kuruma açıklayamaz ve aktaramaz. Şirket Menfaati gereği hususunun ispatından SATICI bizzat sorumludur.

C- İşbu Maddenin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini korur.

 

Madde-4 Genel Hükümler

 

SATICI, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Mezarhizmetleri ’ nun doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari (Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ihlallerden dolayı uygulanacak idari yaptırımlar da dahil)/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Mezarhizmetleri ’ nun herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde-4 SÜRE

Bu EK-5 sözleşme imzalanması ile yürürlüğe girer ve kendiliğinden yahut taraflarca sona erdirilmesine kadar geçerliliğini korur …./…/2024